ANUNT ANGAJARE PAZNIC SI INGRIJITOARE

Școala Gimnazială Nr. 279 , București - sector 6 ,CIF: 32114623 , tel/fax 021-7773164, email :  scoala_279@yahoo.com organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de execuție, vacante de:

  1. Îngrijitor
  2. Paznic

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției sunt:

- studii: minime generale

- experiența anterioară în posturi similare constituie avantaj

- curs de igienă/ atestat de calificare;

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

21 august 2017, ora 14.00: termenul limită de depunere a dosarelor;

28 august 2017, ora 11:00: proba scrisă, ora 14:00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a)      cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului școlii organizatoare;

b)      copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c)      copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;

d)      copia carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e)      cazierul judiciar(original);

f)        adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată de către medicul de familie sau de către unitățile sanitare abilitate;

g)      curriculum vitae.

Bibliografia:

- fișa postului – îngrijitor/paznic

- Norme PSI și SSM

 

 

Relaţii suplimentare se pot obţine la sediul Școlii Gimnaziale Nr.279 , București, sector 6 , Prel. Ghencea, nr.24 , telefon 021-7773164.

Persoana de contact: Preda Gabriela, tel. 021-7773164